مالیات

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو شامل یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند کلیه صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و…
مالیات بر درآمد مشاغل خودرو